LEARN ABOUT VIETRF 2018

Concurrent Events

CHUỖI HỘI THẢO

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

Coex Vietnam phối hợp với Retail and Franchise Asia với mục đích tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ các chuyên gia về luật pháp, tài chính, bất động sản, bán lẻ và các lĩnh vực khác thông qua việc cung cấp thông tin cập nhật về thị trường liên quan đến Bán lẻ và Nhượng quyền Thương mại. Trong loạt hội thảo, các chủ đề đã được xây dựng:

Hội thảo 1:

Ngày 10 tháng 5 năm 2018

Đối tượng mục tiêu: Các nhà nhượng quyền thương mại thực phẩm và đồ uống

Địa điểm: Sihub

Hội thảo 2

Tháng 7 năm 2018

Đối tượng mục tiêu: Các nhà cung cấp dịch vụ

Địa điểm: Sihub

Hội thảo 3

Tháng 9 năm 2018

Đối tượng mục tiêu: Nhiều người và Đơn vị ĐTN

Địa điểm: Sihub

Hội nghị

Ngày 1-3, tháng 11 năm 2018

  •  Ngày 1 tháng 11: Gửi bán lẻ tại Châu Á
  • Ngày 2 tháng 11: Hội nghị nhượng quyền thương mại
  • Ngày 3 tháng 11: Hội thảo Công nghệ Bán lẻ

Cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Ms.Nhan Liêu – [email protected] – (+84) 934 51 1953
Website: http://vietrf.com/