DISCOVER MORE ABOUT HCMC & SECC

Thông tin cư trú

Chương trình triển lãm VIETRF 2017 xin thông báo các đơn vị khách sạn sau đây là đơn vị khách sạn chính thức của chương trình. Những ưu đãi về giảm giá và một số dịch vụ khác sẽ được áp dụng cho các Đơn vị triển lãm và khách tham qua của chương trình VIETRF 2017.

*Chỉ áp dụng mức phí trên nếu đặt trước qua đại lý du lịch chính thức của Ban Tổ chức.
**Mức phí và sự khả dụng sẽ thay đổi tùy từng thời điểm.

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Item #1 Description Subtotal: $3.00
Item #2 Description Discount: $4.00
Item #3 Description Shipping: $7.00
Item #4 Description Tax: $6.00
All Items Description Your Total: $20.00